BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK ODBOJ A OPOZICE V DOBĚ KOMUNISMU 1945–91

Během všech období komunistické vlády a ve všech zemích komunistického světového systému se nesčetní muži a ženy odvážně stavěli na odpor požadavkům vládnoucích. V nejrůznějších kontextech se zasazovali o státní nezávislost své země ve znamení demokracie, žádali svobodné volby a svobodu shromažďování, slova a názoru, projevovali solidaritu s utlačovanými a pronásledovanými, bojovali za svá práva jako pracující a věřící, jako vědci a příslušníci národnostních menšin, jako umělci a svéprávní občané. Šířili letáky, psali hesla na zdi domů, vyzývali k demonstracím a stávkám, zahrnovali vládnoucí peticemi a žádostmi, organizovali pokojná protestní shromáždění, stávky a pobožnosti nebo se navzdory všem požadavkům ze strany státu rozhodovali „žít v pravdě“. Někteří tak činili sami a tajně, jiní společně s přáteli, kolegy či souvěrci, další v rámci hnutí za občanská práva, mírových skupin či uměleckých společenství, v některých zemích jako například v Polsku také společně s miliony dalších ve volných sdruženích a odborových organizacích. Výběr biografií takových odvážných mužů a žen vám představujeme na těchto internetových stranách.

Struktura, rozsah a úspěch forem opozice a odboje proti komunistickým diktaturám závisely na podmínkách v jednotlivých zemích, na míře represí a na solidaritě mezi ovládanými. Ke každé zemi bývalého komunistického mocenského teritoria patří vlastní historie opozice a odboje, kterou vytvářely nesčetné individuální osobnosti. Jakkoli byly životopisy disidentů, bojovníků za občanská práva, mírových aktivistů a opozičníků rozdílné, jakkoli špatné vyhlídky na úspěch mělo po dlouhá léta jejich konání – jim všem vděčíme za to, že východní část Evropy nakonec komunistické diktatury mohla překonat.

Biografie disidentů na těchto internetových stranách mohou být pouze malým výběrem, jenž nabízí alespoň vhled do rozličných aspektů opozičního jednání ve východní Evropě mezi roky 1945 a 1989–91. Tyto internetové strany si nemohou činit nárok na prezentaci východoevropského disentu jako celku. Texty východoevropských opozičníků se opírají o roku 2007 varšavskou nadací Karta v Polsku vydaný „Slovník disidentů“ (Słownik dysydentów), texty o NDR laskavě poskytla berlínská Robert-Havemann-Gesellschaft a pocházejí z příručky „Za svobodnou zemi se svobodnými lidmi“ (Für ein freies Land mit freien Menschen, 2006, vydavatelé Ilko-Sascha Kowalczuk a Tom Sello). Oběma kooperačním partnerům velmi srdečně děkujeme.

„Biografický slovník Odboj a opozice v době komunismu 1945–91“ je projekt Spolkové nadace pro zpracování období diktatury SED, ve spolupráci s varšavskou nadací Karta in Warsaw a berlínskou Robert-Havemann-Gesellschaft. Ve své nynější podobě jsou tyto internetové strany pouhým počátkem a průběžně budou doplňovány o další země a biografie. Prosíme proto o trochu strpení, pokud zjistíte, že zde schází důležité osobnosti.

Překlad: Lenka Kropáčová